zookeeper 的标签存档
  • zookeeper安装

    从字义上解释就是“动物管理员”。ZooKeeper是一种集中式服务,用于维护配置信息,命名,提供分布式同步和提供组服务。   第一步:下载安装…